fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ondernemingsgegevens:

Fantina Van Berendoncks, handelend onder de naam FantiFlow
www.fantiflow.com
Lange Lobroekstraat 164
2060 Antwerpen
hello@fantiflow.com
Ondernemingsnummer: 0747888707

1 – Algemene bepalingen 

De website www.fantiflow.com biedt de mogelijkheid om producten en diensten uit de webwinkel online aan te kopen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (“klant”). Het plaatsen van een bestelling via www.fantiflow.com houdt in dat de klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en aanvaardt. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, copy en content pakketten, aanbiedingen, online programma’s, workshops, trajecten, memberships, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over de rechten en verplichtingen van de klant.

Wanneer je ingaat op een offerte van FantiFlow aanvaard jij deze algemene voorwaarden. De laatste versie van dit document is altijd van toepassing.

2 – Prijs 

Alle vermelde prijzen voor particulieren zijn uitgedrukt in Euro, inclusief BTW. De prijzen staan steeds vermeld op de website van FantiFlow en zijn afhankelijk van het gekozen traject of product.

Alle vermelde prijzen voor ondernemers zijn uitgedrukt in Euro en zijn exclusief btw (21%). Elke opdracht is anders. De prijs die ik opgeef in een offerte geldt dus niet automatisch voor toekomstige opdrachten, tenzij we dat samen zo afspreken in het kader van een vaste samenwerking of abonnementsformule. Ik behoud het recht om mijn tarieven jaarlijks te herzien.  

Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten en vervoersonkosten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van de Klant.

3 – Aanbod 

Hoewel de online catalogus en de website met de grootst mogelijke zorg worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, fouten bevat, of niet actueel is. Mogelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ‘FantiFlow’ niet. FantiFlow is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

FantiFlow heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.

Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product gaat de Klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De Klant-consument, ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).

Diensten of producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald. Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zal de FantiFlow een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum.

4 – Bestelling & betaling

4.1 Bestelling & betaling via de webshop

De klant heeft de keuze tussen betaling via bancontact, PayPal, creditcard of ideal. ‘FantiFlow’ is ten allen tijde gerechtigd een bestelling of betaling te weigeren, wegens onbeschikbaarheid van het product of de dienst of een tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of een andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

4.2 Bestellen & betaling op factuur 

4.2.1 De factuur wordt opgestuurd bij de afronding en het doorsturen van de opdracht.

4.2.2 De factuur is ten laatste betaalbaar 14 dagen na factuurdatum. Het gehele bedrag van de factuur wordt in één keer overgeschreven naar de rekeningnummer vermeld op de factuur.

4.2.3 Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 10 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Klachten bij deze factuur zijn enkel ontvankelijk als je ze schriftelijk laat weten binnen de 10 dagen na uitgiftedatum.

5 – Bepalingen van toepassing op fysieke afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan FantiFlow melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mogen wij het gehele honorarium voor de afgesproken les aan de klant berekenen. Bij te late verwittiging is dit 50% van de afgesproken les. Bij het niet opdagen zonder verwittiging, is dit 100% van de afgesproken behandeling. De klant mag slechts een volgende afspraak maken, indien dit bedrag vereffend is.

Indien de klant meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd op de afspraak opdaagt, mogen wij de verloren tijd inkorten op de les en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

FantiFlow zelf moeten verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden.

6 – Overmacht

In geval van overmacht die het nakomen van onze verplichtingen buiten onze wil gedeeltelijk of volledig verhindert, kan ‘FantiFlow’ zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, of de overeenkomst volledig ontbinden. Onder de noemer overmacht begrijpen we onder meer stakingen, brand, energiestoringen, telecommunicatiestoringen of ziekte.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

7 – Bepalingen van toepassing op de trajecten

FantiFlow biedt verschillende soorten diensten en trajecten aan.

Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden van FantiFlow bestaan uit het geven van: Online programma’s met online Pilateslessen, journaling, mindset en mindfulnessoefeningen, Online Pilates groepslessen, fysieke Pilateslessen in groep en 1-op-1, Mindfulness Coaching, Teambuildings verzorgen en organiseren.

Bij bepaalde trajecten zal er steeds eerst een intakegesprek plaatsvinden. Daarna kan de Klant en FantiFlow kiezen of hij/zij al dan niet met het gekozen traject van start zal gaan. Dit zal steeds uitdrukkelijk vermeld worden per traject.

Wanneer de Klant ervoor opteert te starten met het traject en m.a.w. het aanbod accepteert,  bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. Zelfs wanneer het traject voortijdig zou worden beëindigd door de Klant,  zal de Klant toch tot volledige betaling moeten overgaan.

FantiFlow voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. FantiFlow is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet van de Klant.

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.

8 – Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. ‘FantiFlow’ heeft het recht de Klant te vragen naar de reden van herroeping, maar Klant is niet verplicht een reden op te geven. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen.

Uitzonderingen: Het herroepingsrecht geldt niet voor de online programma’s en e-books. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is  aldus niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant FantiFlow via een ondubbelzinnige verklaring (via hello@fantiflow.com) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.  Deze mededeling moet de Dienstverlener bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant krijgt dan het volledige bedrag terug, uitgezonderd verzendkosten, mits de klant het product ongebruikt, in originele staat en in de originele verpakking terugstuurt niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld. De kosten voor retour zijn voor rekening van de klant.

9 – Online programma’s

Toegang tot de aangekochte online programma’s zijn persoonlijk. Toegang tot de online programma’s of de inhoud van de programma’s mogen niet gedeeld worden met derden. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online programma met derden, wordt de toegang de online programma voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat FantiFlow de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

Fantina Van Berendoncks heeft de online trainingen ontworpen naar aanleiding van haar ervaring en kennis op vlak van business Dienstverlening. Met de online trainingen wenst Fantina Van Berendoncks de Klant de nodige tools bij te brengen.

De aangeboden online programma’s, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via de Website of via een online platform. De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen. Staat er bij een cursus, dienst of product dat er levenslange toegang is tot het platform dan is die levenslange toegang van toepassing van zolang FantiFlow bestaat of het online platform waarop dit is gehost.

FantiFlow biedt geen garantie op enige vooruitgang of verbetering, noch biedt zij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn steeds afhankelijk van de inspanningen van de Klant. De Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor FantiFlow.

10 – Privacy 

Www.fantiflow.com (‘FantiFlow’) respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van deze persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van de persoonsgegevens. Indien nodig kan de klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet actueel zouden zijn. De klant kan zich ook kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing door zich te richten tot hello@fantiflow.com. Wij behandelen deze gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Fantina Van Berendoncks, handelend onder de naam FantiFlow, gevestigd in de Lange Lobroekstraat 164, 2060 Antwerpen. Voor alle vragen of opmerkingen rond de verwerking van persoonsgegevens kan de klant contact opnemen met hello@fantiflow.com.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Dit wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen. FantiFlow heeft hiertoe dus geen toegang.

www.fantiflow.com houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de webshop in welke mate bezocht worden. Indien de klant vragen heeft over dit gebruik, kan de klant zich richten tot ‘Artikel 11 – Gebruik van cookies’ in de algemene voorwaarden of tot hello@fantiflow.com.

11 – Gebruik van cookies 

www.fantiflow.com maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring en voor de verzameling van web statistieken onder de bezoekers aan onze websites.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

www.fantiflow.com maakt gebruik van zowel first party cookies als third party cookies. Dit omvat: *

  • Essentiële cookies die noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren.
  • Functionele cookies die informatie over de keuzes en voorkeuren van de klant op de website bijhouden.
  • Analytische cookies die informatie verzamelen over het gedrag van websitebezoekers en de prestaties van de website. Aan de hand van deze resultaten kan de website verbeterd worden en krijgen bezoekers een betere gebruikservaring.
  • Marketing cookies die het surfgedrag van websitebezoekers volgen en op basis daarvan een gebruikersprofiel samenstellen dat wordt gebruikt om de surfervaring persoonlijker te maken.

12 – Aantasting geldigheid – niet-verzaking 

‘FantiFlow’ kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden. Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door www.fantiflow.com om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

13 – Toepasselijk recht – Bevoegde rechter 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken in Antwerpen bevoegd.

14 – Intellectueel eigendom

Al het materiaal op de website www.fantiflow.com valt onder het copyright. Het gebruik van fotomateriaal, afbeeldingen, logo’s of teksten is ten strengste verboden, behalve na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘FantiFlow’.

Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant  dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website en online teaching platform, producten eigendom zijn van FantiFlow en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

FantiFlow verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst.

Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door FantiFlow, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

Processing...